[X] Close

do hạn - mặn lịch sử những khả năng thiệt hại